บทความน่ารู้เกี่ยวกับ ปลาเเรด
 
 
ปลาแรด มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซียแถบหมู่เกาะสุมาตราชวาบอร์เนียวและหมู่เปลาแรดมีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งว่า “ปลาเม่น”กาะอินเดียตะวันออกในประเทศไทยภาคกลางพบตามแม่น้ำ ลำคลอง  ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงและแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันปลาแรดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลง
 
 เนื่องจากแหล่งน้ำตื้นเขินขาดแหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อนที่เหมาะสม การเลี้ยงปลาแรดในกระชังยังไม่แพร่หลายมีอยู่เฉพาะบริเวณแถบจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ส่วนการเลี้ยงปลาแรดในบ่อดินขนาดใหญ่ยังมีอยู่น้อยการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงปลาแรดเป็นจำนวนมากจะทำให้มีปลาแรดบริโภคกันอย่างกว้างขวาง และช่วยอนุรักษ์ปลาแรดมิให้สูญพันธุ์กระชังเลี้ยงปลาแรด ซึ่งใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุ ผลผลิตปลาแรดที่เลี้ยงในกระชังที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
 
อุปนิสัย     ปลาแรดชอบอยู่ในน้ำนิ่งตื้น ๆ ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึงและทะเลสาบเป็นปลาที่ค่อนข้างตื่นตกใจง่ายแต่เชื่องช้า ผู้เลี้ยงสามารถฝึกหัดให้เชื่องได้ง่ายโดยวิธีการให้อาหาร ชอบอยู่ในที่เงียบสงัด มีพันธุ์ไม้น้ำที่มีอาหารสมบูรณ์ปลาแรดที่ยังมีขนาดเล็กมักจะทำอันตรายกันเอง เป็นปลาที่ค่อนข้างทรหดอดทนเมื่อจับขึ้นจากน้ำก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน ๆ เพราะมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ (accessory respiratory organ) มีลักษณะเป็นเยื่ออ่อน ๆ อยู่ในหัวตอนเหนือเหงือก  โดยมีคุณสมบัติเก็บน้ำไว้หล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นแก่เหงือกในเวลาที่ปลาขึ้นพ้นน้ำ    ทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้นานกว่าปกติ   รูปร่าง         
 
      ปลาแรดเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาหมอไทย ปลาหมอตาล ปลากริม ปลากัด ปลากระดี่นาง ปลากระดี่หม้อปลาสลิด ซึ่งปลาในครอบครัวนี้มีลักษณะเด่นคือเป็นปลาที่ค่อนข้างอดทน   มีลำตัวสั่นป้อมและแบนข้าง   หัวค่อนข้างเล็กปลาเล็กเฉียงขึ้นยึดหดได้ฟันแข็งแรง เกล็ดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือค่อนข้างเทาครีบหลังครีบก้นยาวมากครีบหลังมีจำนวนก้านครีบแข็ง 12-16 อัน ก้านครีบอ่อน 10-11 อัน  ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 9-13 อัน  ก้านครีบอ่อน 17-18 อันครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 อัน  ก้านครีบอ่อน 5 อัน  ก้านครีบอ่อนคู่แรกของครีบท้องมีลักษณะเป็นเส้นยาว  ครีบหางกลมเกล็ดตามเส้นข้างตัว 30-33 เกล็ดมีจุดดำที่โคนหาง 1 จุด สีดำจางเป็นแถบพาดขวางลำตัวข้างละ 8 แถบ มีสีเงินรอบ ๆจุดทำให้แลเห็นจุดเด่นขึ้นลักษณะเช่นนี้ดูคล้ายกระดี่หม้อแต่ปลากระดี่หม้อมีจุดดำข้างละ 2 จุด   เมื่อโตมีนอที่หัว สีตอนบนของลำตัวค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลปนดำ ตอนล่างมีสีเงินแกมเหลืองส่วนจุดที่โคนหางจะเลือนหายไป   การอนุบาลลูกปลา   
 
            บ่ออนุบาลลูกปลาควรมีขนาด 400-800 ตารางเมตร โดยปล่อยในอัตรา100,000 ตัว/ไร่ ส่วนบ่อซีเมนต์ 5 ตัว/ตารางเมตร ในช่วง 10 วันแรกที่ลงบ่อดินให้ไรแดงเป็นอาหาร  และ 10 วันต่อมาให้ไรแดงและรำผสมปลาป่นอัตราส่วน1:3 สาดให้ทั่วบ่อ  หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นอาหารต้ม  หรืออาหารเม็ดลอยน้ำวันละ ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์  อนุบาลจนกระทั่งลูกปลามีขนาด 3 นิ้ว เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นปลาขนาดตลาดต้องการต่อไป ลูกปลา 1 เดือนจะมีขนาดยาวประมาณ 1ซม. เดือนที่ 2 จะมีความยาว 2-3 ซม.ซึ่งจะเป็นขนาดลูกปลาที่จะนำไปเลี้ยงเป็นปลาโตต่อไป แหล่งพันธุ์ปลาแรด เนื่องจากการเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายลุกยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่จะรวบรวมลูกปลาจากธรรมชาติ ลูกปลาแรดขนาดประมาณ 3 นิ้ว ซึ่งนำไปเลี้ยงเป็นปลาขนาดโต และปลาสวยงามราคาตัวละ 3-4 บาท   วิธีการเลี้ยง     
 
  สถานที่เลี้ยงปลาแรดที่นิยม มี 2 ลักษณะคือ               
 
1.การเลี้ยงในบ่อดิน               
 
2.การเลี้ยงในกระชัง       
 
1. การเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน อัตราการปล่อย 1 ตัว/ตารางเมตร ขนาดบ่อที่ใช้เลี้ยง1-5 ไร่ จะใช้ เวลาเลี้ยง 1 ปีปลาจะมีน้ำหนัก 1 กก. การเลี้ยงปลาแรดในบ่อจะปล่อยปลาแรดลงเลี้ยงรวมกับปลากินพืช อื่น ๆ ในบ่อที่มีพืชน้ำ   หรือวัชพืชขึ้น   เพื่อใช้ปลาแรดกินและเป็นการทำความสะอาดบ่อไปในตัว   ปลาแรดชอบกินพืชน้ำ ไข่น้ำ แหน  ผักพังพวยผักบุ้ง เศษอาหารที่เหลือจากโรงครัว แมลงในน้ำ ตัวหนอน ใส้เดือน และปลวก เป็นอาหาร การเลี้ยงปลาแรดเพื่อความสวยงาม นิยมเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ หรือตู้กระจกที่ไม่กว้างนัก เพราะปลาแรดสามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในที่แคบได้   แต่มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า   นอกจากการเลี้ยงในดินแล้ว  ยังนิยมเลี้ยงในกระชังเช่นที่แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี     
 
 2. การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง การเลี้ยงปลาแรดในกระชังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจาก กระชังไม้มาเป็นกระชังเนื้ออวน เหมาะสมกับภาวะปัจจุบันซึ่งขาดแคลนไม้ในการสร้างกระชังดังนั้นการเตรียมสถานที่เลี้ยงปลาในกระชังจะต้องสร้างแพพร้อมทั้งมุงหลังคากันแดด แพที่สร้างใช้ไม้ไผ่มัดรวมกันและเว้นที่ตรงกลางให้เป็นช่องสี่เหลี่ยม   เพื่อนำกระชังตาข่ายไปผูก กระชังตาข่ายกว้าง 3 วา ยาว 6 วา ลึก 1.8 เมตร   กระชังดังกล่าวสามารถเลี้ยงปลาแรดขนาด 3นิ้ว ได้ 3,000 ตัว การลงทุนสร้างแพ 1 หลัง  และซื้อตาข่ายทำกระชัง 3 กระชัง เป็นเงิน 30,000บาทกระชังเลี้ยงปลาแรด ซึ่งใช้ไม้เนื้อแข็ง เป็นตัวกระชัง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี กระชังเลี้ยงปลา ซึ่งใช้ไม้เนื้อแข็ง เป็นโครงร่างกระชัง ส่วนตัวกระชังใช้วัสดุจำพวกไนลอน หรือโพลีเอทีลีน ทุ่นลอยที่ช่วยพยุงให้กระชังลอยน้ำได้ จะใช้แพลูกบวบ หรือถังน้ำมันปลาแรดสามารถเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ และปลาสวยงาม
 
โครงสร้างกระชังที่ใช้เลี้ยงปลา ประกอบด้วย           
 
1.โครงร่างกระชัง ส่วนมากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจทำด้วยไม้ไผ่ ไม้ท่อเหล็กชุบหรือท่อน้ำ พี.วี.ซี.     
 
2.ตัวกระชัง เป็นส่วนที่รองรับและกักกันสัตว์น้ำให้อยู่ในพื้นที่จำกัด วัสดุที่ใช้ได้แก่ เนื้ออวนจำพวกไนลอน โพลีเอทีลีน หรือวัสดุจำพวกไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง           
3.ทุ่นลอย เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ สามารถรับน้ำหนักของตัวกระชัง สัตว์น้ำที่เลี้ยงและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ลงไปปฏิบัติงานบนกระชัง สำหรับอายุการใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ดังนี้                     
กระชังไม้ไผ่ จะมีอายุการใช้งาน 1-2 ปี                           
กระชังไม้เนื้อแข็งจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี                       
กระชังอวน จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-4 ปี    บริเวณที่เหมาะสมแก่การวางกระชังนั้น จำเป็นต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพดีน้ำมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลี้ยงปลา ห่างไกลจากแหล่งระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งน้ำนั้นไม่ควรมีปัญหาการเกิดโรคปลา ข้อกำจัดของการเลี้ยงในกระชัง 
 
          1.สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ตั้งกระชังต้องเหมาะสม เช่น คุณภาพของน้ำต้องดีมีปริมาณออกซิเจน พอเพียงกระแสน้ำไหลในอัตราที่พอเหมาะ  และไม่เกิดปัญหาโรคปลาตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงสถานที่ตึงกระชังควรตั้งอยู่ในบริเวณที่กำบังลมหรือคลื่นแรง ในกรณีที่เกิดพายุหรือน้ำท่วมโดยเฉียบพลัน           
 
          2.ปลาที่ปล่อยเลี้ยงควรมีขนาดใหญ่กว่าตาหรือช่องกระชัง หากปลามีขนาดเล็กหรือเท่ากับขนาด ของช่องกระชัง ปลาจะลอดหนึจากจากกระชังไป หรือถ้าไม่ลอดก็จะเข้าไปติดตายอยู่ในระหว่างช่องกระชังได้           
          3. ปลาที่เลี้ยงควรมีลักษณะรวมกินอาหารพร้อม ๆ กันในทันทีที่ให้อาหารเพื่อให้ปลากินอาหารให้ มากที่สุดก่อนที่อาหารจะถูกกระแสน้ำพัดพาออกไปนอกกระชัง           
 
          4. ในกรณีที่แหล่งน้ำเลี้ยงผิดปกติ เช่น เกิดสารพิษ น้ำมีปริมาณมากหรือน้อยในทันที อาจจะเกิด ปัญหากับปลาที่เลี้ยงซึ่งยากต่อการแก้ไข หากประสบปัญหาดังกล่าวควรขนย้ายปลาไปเลี้ยงที่อื่น   อัตราการปล่อย 
 
                  จากการทดลองของสมประสงค์และคณะ (2534) รายงานว่าอัตราการปล่อย 2 ตัว ต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด  และให้ผลกำไรมาก คือเลี้ยงบ่อขนาด 400 ตารางเมตร  ในช่วงระยะเวลา 8 เดือนจะได้กำไรประมาณ 4,000 บาท ถ้าปล่อยในบ่อขนาด 1 ไร่ อาจจะได้กำไรถึง 15,972.12 บาทในช่วงเวลาเพียง 8เดือนเท่านั้น   อาหาร             
 
  ปลาแรดเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร เมื่อยังมีขนาดเล็กชอบกินอาหารพวกสัตว์ เล็ก ๆได้แก่ แพลงก์ตอน ลูกน้ำ ปลวก ลูกกบ ลูกเขียด ตัวหนอน ส่วนปลาที่มีขนาดโตเต็มวัยชอบกินอาหารจำพวกผักบุ้งแหนจอก ผักกระเฉด ใบมันเทศส่วนอ่อนของผักตบชวา ใบผักกาด ใบข้าวโพด สาหร่ายและหญ้าอ่อน นอกจากนี้ให้อาหารประเภทรำต้ม ข้าวสุก เศษอาหาร กากมะพร้าวเป็นครั้งคราวก็ให้ผลการเจริญเติบโตดี ปลาแรดชอบมากเหมาะสำหรับการขุนพ่อแม่ปลาในช่วงฤดูวางไข่และผสมพันธุ์ปลาจะให้ไข่บ่อย และมีจำนวนเม็ดไข่มากขึ้นอีกด้วย อัตราส่วนอาหารสำเร็จสำหรับปลากินพืช โดยมีอาหารโปรตีนอย่างน้อย 18-25% ชนิดอาหาร % โดยน้ำหนักปลาป่นอัดน้ำมัน 12 กากถั่วลิสงป่น 23 รำละเอียด 40 ใบกระถินป่น 4 วิตามินและแร่ธาตุ 1 ปลายข้าวหัก 20รวม 100   การเจริญเติบโต       ลูกปลาแรดอายุ 3 เดือน จะมีความยาว 3-5 ซม.            
 
 ลูกปลาแรดอายุ 6 เดืนน จะมีความยาว 10-15 ซม. ปลาแรดที่มีอายุ 1 ปี จะมีความยาว 20-30 ซม.   การป้องกัน   ปลาแรดที่เลี้ยงในบ่อดินมักจะประสบปัญหาตัวปลามีกลิ่นโคลน แต่ถ้าเลี้ยงในกระชังจะไม่มีปัญหาดังกล่าว เนื่องจากน้ำจะถ่ายเทตลอดเวลาสำหรับการแก้ไขกลิ่นเหม็นโคลนในเนื้อปลา โดยการเปลี่ยนน้ำพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำและอาหารที่เลี้ยงปลาในช่วงก่อนจับประมาณ 3 วัน   โรคและศัตรู           
 
    โรค การเลี้ยงปลาแรดไม่ปรากฏว่ามีโรคระบาดร้ายแรง จะมีบ้างเมื่อลูกปลายังมีขนาดเล็ก คือ เชื้อรา ศัตรู ปลาแรดเป็นปลาที่มีนิสัยเชื่องช้า จึงมักตกเป็นเหยื่อของปลาอื่นที่กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เช่นปลาช่อน ปลาชะโด ปลาบู่ ปลากราย ปลากะสง นอกจากนี้มีกบ เขียด เต่า ตะพาบน้ำ และนกกินปลา เป็นต้น   ต้นทุนและผลตอบแทน             
 
  การเลี้ยงปลาแรดให้มีขนาดตลาดต้องการ ใช้ระยะเวลา 1 ปี ปลาจะมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม โดยการลงทุนประมาณ 30 บาท แต่สามารถจำหน่ายได้ 50-80 บาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับกำไร โดยลงทุน 12,479บาท กำไร 4,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้กำไร 32% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง             
 
  แนวโน้มการเลี้ยงปลาแรดในอนาคต การเลี้ยงปลาแรดส่วนใหญ่ได้พันธุ์ปลามาจากการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติและการเพาะพันธุ์ปลาโดยวิธีธรรมชาติในอนาคตหากกรมประมงประสบความสำเร็จในการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นพ่อแม่พันธุ์แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์แบบธรรมชาติได้ก็นับว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะสามารถกำหนดและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้ ทั้งยังอาจจะให้ปริมาณไข่มากกว่าด้วยอันจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เลี้ยงปลาแรดได้มีพันธุ์ปลาเพียงพอต่อการเลี้ยง และสนองตอบความต้องการของตลาดผู้บริโภคปลาเนื้อและปลาสวยงาม นอกนากการเลี้ยงปลาแรดในกระชัง ขณะนี้มีเกษตรกรบางรายเลี้ยงปลานิลในกระชัง
 
น่าสนใจครับพี่น้อง 
 
- INDIVIDUAL HEALTH INSURANCE PLANS

- COMPARING HEALTH INSURANCE OPTIONS

- ANDROID JELLY BEAN REVIEW

- HEALTH CARE OF YOURSELF EVERY DAY

edit @ 5 Feb 2013 11:09:58 by เจสสิก้า

Comment

Comment:

Tweet

zany|crazy

#659 By http://americasboatingcourse.com/go.cfmhttp://www.americasboatingcourse.com/coursehighlights.cfm (27.153.219.149|27.153.219.149) on 2015-07-11 11:32

äȤΥåפ򽻓Q줬ؤΤѺƤgש`ޤʮ֤˴󤭤ʥХĤˤޤ
http://www.total-installations.com/SRedHood/8ltl02tqsc.asp

#658 By http://www.total-installations.com/SRedHood/8ltl02tqsc.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-30 14:22

ޤϥϥåȤ˽򵱤Ƥޤ
http://www.dekaasplank.com/lx1uhqfoxhgd.asp

#657 By http://www.dekaasplank.com/lx1uhqfoxhgd.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-26 02:16

4̨ǰ0.
http://www.westcoastfunerals.com.au/9804x9y3re.asp

#656 By http://www.westcoastfunerals.com.au/9804x9y3re.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-24 17:49

Suhailԥ餷Ȃʷǜ줿餷Ʒޤ
http://www.palmhaven.com/online/5edzf.asp

#655 By http://www.palmhaven.com/online/5edzf.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-24 17:48

ָժ??????⤦һĤΆ}ϡʣǶxȤ֪Ƥ롢ޤˤ˚ݤΤuָˤǤ
http://resource.rockingham-forest-trust.org.uk/Manalytic/lc8ke.asp

#654 By http://resource.rockingham-forest-trust.org.uk/Manalytic/lc8ke.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-23 08:12

ȮϷdzĤǤꡢġȮèˤg⡢ĤǤ
http://www.plasteg.com/SCustomerInfo/ja5ged.asp

#653 By http://www.plasteg.com/SCustomerInfo/ja5ged.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-23 08:04

ʤϡ饤󥹥ȥΤ줫餳αُ뤹뤳ȤǤޤ
http://www.marekwalford.co.uk/MRedHood/bjbhai1g.asp

#652 By http://www.marekwalford.co.uk/MRedHood/bjbhai1g.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-23 08:02

Hello! I just discovered your web site: %BLOGTITLE% when I was exploring digg.com. It looks as though someone liked your site so much they decided to bookmark it. I'll definitely be coming here more often.

#651 By http://www.kfs.edu.eg/ (93.38.185.190|93.38.185.190) on 2015-06-17 00:41

Next, a shopper should decide what type of purse she wants

#650 By http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp (118.114.111.131|118.114.111.131) on 2015-03-24 03:22

֮鷨죬ڡ<a href="http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html"></a> ֳоҰףիԼ®1948ڸʡ÷壬ŵ֮ΪЭ£н黭Ժ£Э黭Ժפ黭ʦ
http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html

#649 By (222.77.229.132|222.77.229.132) on 2015-03-23 00:32

Love all, trust a few, do wrong to none.

#648 By http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp (222.209.139.124|222.209.139.124) on 2015-03-15 00:43

Russian state duma international affairs committee chairman pushpa peskov said, "as expected", snowden venezuela has agreed to seek asylum
http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp

#647 By http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp (118.113.143.71|118.113.143.71) on 2015-01-22 13:16

The land did not move, but moved. The sea was not still, yet was still.
http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp

#646 By http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp (118.113.143.71|118.113.143.71) on 2015-01-20 19:09

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
http://ok.xyz2011.info

#645 By http://ok.xyz2011.info (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-24 13:15

hello
that's nice posting.
http://ok.xyz2020.info

#644 By http://ok.xyz2020.info (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-21 03:28

hi
it's good posting.
http://dbt.tw

#643 By http://dbt.tw (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-08 16:01

hi
that's nice posting.
http://ok.xyz2020.info

#642 By http://ok.xyz2020.info (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-08 08:09

hello
it's good posting.
http://ok.copy-dvd.cc

#641 By http://ok.copy-dvd.cc (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-07 06:38

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
<a href="http://dvd.dbt.tw" ></a>

#640 By http://dvd.dbt.tw (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-11-19 07:48

<a href="http://www.onlinecommercesystems.com/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89 %E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF %E3%83%99%E3%83%AB-mb23kcopper-%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%99%E3 %83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-bcc60%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88- mb23k-bcc60-%E6%96%B0%E4%BD%9C%E6%96%B0%E5%93%81-p-3938.html">ϥɥ٥/ ߥ`å٥ MB-23K/Copper ϥɥ٥륱` BCC-60å MB23K BCC60 Ʒ</a>

#639 By http://www.joescuteclub.com/%E3%82%AE%E3%82%AA%E3%83%8D-guionnet-c-370.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-18 04:46

<a href="http://www.h2orepipe.com/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC-tiki-c-84.html">ϥ磻󥸥奨` TIKI</a>

#638 By http://www.atglencove.com/%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83-c-310.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-17 21:52

<a href="http://www.daytrade-school.com/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2-area-c-576_581_617.html">參Х ݩ`` ꥢ</a>

#637 By http://www.alisatolkacheva.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-09-17 18:35

<a href="http://www.neighborhood-media.com/dtm%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%A9%9F%E5%99%A8-c-216.html">DTMvBC</a>

#636 By http://www.djcashdropthetrack.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-16 18:38

<a href="http://www.onlinecommercesystems.com/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AD %E7%94%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88-my-mute-mmc-%E6%BF%80%E5 %AE%89%E5%A4%A7%E7%89%B9%E4%BE%A1%E9%AB%98%E5%93%81%E8%B3%AA-p- 2827.html">åߥ` My Mute MM-C ؁Ʒ|</a>

#635 By http://www.mightysight.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-13 06:08

<a href="http://www.ams-consultancy.com/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83 %89%E3%83%A9%E3%82%A4-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3 %83%A5%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-for-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83 %BC-%E5%AD%90%E5%AE%88%E5%B8%AF%E7%94%A8-%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3 %83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B9-littleprincess%E5%AD%90%E5%AE %88%E5%B8%AF%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-%E6%8A%B1%E3%81%A3%E3 %81%93%E3%81%B2%E3%82%82-%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3- p-1701.html">` ɥ饤 åѥå for ` ؎ ȥץ󥻥 LittlePrincess؎ äҤ ץ Ljϟo</a>

#634 By http://www.nomoneydownprograms.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-10 15:36

<a href="http://www.mightysight.com/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%AD-nike-c-370.html">ʥ</a>

#633 By http://www.lifestyle-magazine101.com/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-c-38.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-07 06:31

<a href="http://www.neighborhood-media.com/av%E6%A9%9F%E5%99%A8-c-192.html">AVC AV</a>

#632 By http://www.trikulanews.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-06 22:02

<a href="http://www.cockatoomusic.com/n%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7 %E3%82%AF%E3%83%88-4560190798645-bsm004b-ventura-set-moto-%E7%88%86%E8 %B2%B7%E3%81%84%E6%A0%BC%E5%AE%89-p-9064.html">Nץ 4560190798645 BSM004B VENTURA SET MOTO I</a>

#631 By http://www.h2orepipe.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-04 14:38

<a href="http://www.nomoneydownprograms.com/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%A0-c-4.html">ɥ Х</a>

#630 By http://www.foxfirebluegrass.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-03 01:31

<a hrefs="http://www.keithcolvin.com/%E7%A9%BA%E6%B0%97%E6%B8%85%E6%B5%84%E6%A9%9F-%E9%96%A2%E9%80%A3%E7%94%A8%E5%93%81-c-17.html">՚囷C vBƷ 󥳩`</a>

#629 By http://www.perfectimageohio.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-23 15:34

<a href="http://www.shopsandco.com/gԥ拾`-wacoal-拾`֥饤-󥰥֥-g-bridal10󥰥饤֥-ӥ-Ŀĥ֥饤-rcp-p-1003.html">ǥ֥ `֥֥</a>

#628 By http://www.psytesting.com/-c-62.html (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-08-22 01:35

<a href="http://www.toyzzband.com/˰؁-usedklark-teknik-dn27a2̨åȣ-Ҏ^-p-9471.html">˰,؁ [USED]KLARK TEKNIK DN27A2̨åȣ Ҏ^</a>

#627 By dwduxjtu@gmail.com (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-08-21 02:39

<a href="http://www.wisconet.com/ȥܥå-c-13.html">ȥܥå</a>

#626 By http://www.toyzzband.com/ҎƷ`-blackstarht1r-head--p-6093.html (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-08-20 12:39

<a href="http://www.catrionaholt.com/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%BA-%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E5%99%A8-c-177.html">` / o ůΤ</a>

#625 By http://www.wolfgaardarmoury.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-20 02:16

<a href="http://www.senshin-karate.com/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-c-7.html">`ҩ``` ܥޥå</a>

#624 By http://www.livingdreamsracing.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-18 23:28

<a href="http://www.wolfgaardarmoury.com/%E3%82%A2%E3%83%93%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-avirex-c-2.html">ӥå 󥰥饹</a>

#623 By http://www.spacelanes.com/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%AF-rimowa-c-2.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-18 08:20

<a hrefs="http://www.gamerclash.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-porter-c-101.html">ݩ`` `ĥ`</a>

#622 By http://www.negnoirrecords.com/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%AF-rimowa-c-18.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-17 17:00

Moggridge and his interviewees discuss such questions as why a personal computer has a window in a desktop, what made Palms handheld organizers so successful, what turns a game into a hobby, why Google is the search engine of choice, and why 30 million people in Japan choose the i-mode service for their cell phones.

#621 By (27.150.234.20|27.150.234.20) on 2014-08-14 01:12

<a href="http://www.alzanjani.com/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%9C%A7%E5%8A%9B%E9%8D%8B-%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%85%AE%E8%BE%BC%E3%81%BF%E9%8D%8B-c-82.html">늚݈R 늚z</a>

#620 By http://www.chtouragarden.com/%E3%82%AC%E3%82%B9%E7%82%8A%E9%A3%AF%E5%99%A8-c-55.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-13 09:25

<a hrefs="http://www.keithcolvin.com/%E6%9A%96%E6%88%BF%E5%99%A8%E5%85%B7-c-5.html">ů ե</a>

#619 By http://www.tulsarosebowl.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-12 14:29

<a href="http://www.growfastservices.com/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89-creed-c-65.html">` Lؔ</a>

#618 By http://www.willowcottageholiday.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-15.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-12 09:05

᥹ Щ`uƷϡg˥ǥʩ` ϥɥХå׳ʥեåΥީ`ȥƩ` ܥǤϼsϥɥХåΥ`륹 ? ᥹ Щ`Ԓ״BSߤˤ|Щ` 쥤`悤ʤ֪Ȥθߤ fames Ҫեå ѥ򤷤ޤ
http://www.limit.be/sheetsse/casio/index.html

#617 By http://www.limit.be/sheetsse/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-09 07:14

<a href="http://www.kennethsvanum.com/%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%82%A2-c-123.html">ƥإ</a>

#616 By http://www.beyourselfphoto.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-08 06:03

<a href="http://www.tendo-spa-shopping.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%83%8F%E8%A1%8C-%E3%83%98%E3%83%9B-c-94_113.html">ݩ`` ۥ</a>

#615 By http://www.mystic-woods.com/%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B3-rothco-c-11.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-08-06 04:45

<a hrefs="http://www.piracyinsomalia.com/drawer-%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A2%E3%83%BC-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3-c-239.html">ɥ` 쥤</a>

#614 By http://www.piracyinsomalia.com/%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%88%BF-c-265.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-05 22:08

hello
it's good posting.
http://dvd.xyz2010.info

#613 By http://dvd.xyz2010.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-08-04 23:12

hi
that's nice posting.
http://dvd.xyz168.info

#612 By http://dvd.xyz168.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-08-04 12:08

<a href="http://www.mbweddingentertainment.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9-new-era-c-20.html">˥`</a>

#611 By http://www.rainydaysitedesign.com/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%80%9A%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB-asz71c2-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3-nocria-z%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%86%B7%E6%88%BF-2030%E7%95%B3-%E6%9A%96%E6%88%BF-1923%E7%95%B3bf (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-29 10:19

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
http://103.xyz2013.info

#610 By http://103.xyz2013.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-07-21 10:25